شبیه سازی یک فانتوم سر در میدان نوترونی فوق حرارتی حاصل از راکتور تهران به منظور BNCT و محاسبه ی دز در آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0