تشخیص میکرو کلسیم های بافت پستان در تصویربرداری ماموگرافی دیجیتال دو انرژی با رویکردی جدید در روش تصویربرداری وجداسازی تصاویر میکروکلسیمها جهت تشخیص زودرس سرطان پستان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0