ما ارائه و شبیه سازی یک مدل جدید از فانتوم با استفاده از کد MCNPX به منظور تعیین دقیق در جذبی در عمل NCT و نیز ارائه یک روش تحلیلی برای مقایسه نتایج بدست آمده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0