بررسی اثرات تغییرات پنجره انرژی بر تشخیص کیفی توده های قرار گرفته در نواحی مختلف قلب به کمک تکنیک SPECT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0