ارزیابی کمی اثر بزرگنمایی در ماموگرافی، بر تباین تصاویر حاصل از بافت پستان به روش شبیه سازی مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0