مقایسه ی توزیع دوز عمقی یون های سنگین کربن ۱۴ و بور ۱۰ با پروتون در تومورهای سرطان پستان توسط ابزار GEANT۴

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0