بررسی و اندازه گیری پرتوگیری هنگام استفاده از براکی تراپی با استفاده از رادیوایزوتوپ درمانی ید ۱۲۵ با اکتیویته بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0