تحلیل ترموهیدرولیکی حادثه قطع جریان اجباری با حفظ فشار در راکتور گازی دما بالای منشوری با کمک دیدگاه محیط متخلخل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0