محاسبه و مدلسازی فرآیند آزادسازی پاره های شکافت گازی به فضای گپ در راکتور ۱۰۰۰-VVER بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0