توسعه زیرروال محاسبه شار در کد MCNP با استفاده از روش تخمین گر چگالی احتمال Kernel Density

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0