مدل سازی رفتار دمایی المان های سوخت راکتورهای آبی تحت فشار طی فرایند از هم گسیختگی قلب به کمک کد SCDAP-RELAP۵/MOD۳٫۴

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0