شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (273.9 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0