حل تحلیلی معادله پخش نوترون وابسته به زمان دو گروهی دوبعدی به روش نودال و با استفاده از تقریب فرار عرضی سهموی در هندسه چهار گوش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0