بررسی نسبت افت فشار اینرسی به ویسکوز ناشی از برهمکنش جریان سیال با شبکه های نگهدارنده میله های سوخت راکتور بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0