افزایش قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای مانیتورینگ ذرات آلفا دهنده هوا برای اندازه گیری عناصر آلفازای مصنوعی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (276.44 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0