بررسی خصوصیات ترمو مینسانس نانو ذرات MgSor:Cu و LiBrOy:Cu,Mg در پرتودهی گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0