بررسی اثرات تزریق نانو سیال در حادثه LOCA راکتور1000-VVER بر پارامتر های انتقال حرارت با در نظر گرفتن پدیده جوشش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0