گلولهای آزمایشـگاهیبا Bowl وBall از جنس زیرکونیا (2ZrO) استفاده شد. نمونههای استاندارد و واقعی با استفاده از دسـتگاه پـراش- اندازه گیری آلفا و بتا کل موجود در آب های زیرزمینی استان تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0