محاسبه زمان انتشار جبهه موج پتانسیل در دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از اندوکتانس و امپدانس مشخصه و بررسی تاثیر آن در تاخیر وقوع شکست

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0