توسعه برنامه محاسباتی برای بکارگیری کد COBRA-EN جهت تحلیل زیرکانال قلب راکتورهای PWRبا سوخت حلقوی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (660.8 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0