اندازه گیری تجربی و محاسبه کسر موثر نوترون های تاخیری (?eff) در راکتور MNSR اصفهان با استفاده از اختلال در راکتیویته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0