مقایسه طیف انرژی پوزیترون های تولیدی ناشی از فرآیند تابش کانالی صفحه ای الکترونهای نسبیتی از بلورهای ضخیم سیلیکون، ژرمانیوم، کربن و تنگستن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0