بررسی و اندازه گیری میزان رادون(Rn222)، تورون(Rn220) و دز تابش زمینه ی گاما در خاک های سطحی منطقه جنوب شهر اردبیل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (2.63 MB)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0