کاربرد نانو سیال آلومینا به عنوان خنک کننده در راکتور هسته ی آب سبک در فشارفوق بحرانی ( HPLWR )

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0