مدلسازی محفظه ایمنی راکتورنیروگاه اتمی بوشهر در اثر حادثه شکست گیوتینی خط لوله سرد با استفاده از کد MELCOR و مقایسه با نتایج FSAR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0