دوزیمتری پلاک چشمی نوع CCB با استفاده از ابزار Geant4 و مقایسه با کد MCNP و نتایج تجربی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (613.89 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0