مدل سازی عددی و محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی یک کانال خنک کننده راکتور هسته ای در حالت گذرا با استفاده از روش Drift-Flux

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0