شبیه سازیماتریس پاسخ و بازیابی طیفیک سامانه طیف سنج کره بانر با آشکارساز مرکزییدورلیتیوم((LiI(Eu) برای چشمه نوترون Am-Be

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0