راستی آزمایی و تحلیل رفتار گذرای راکتورآموزشی 11-UTRSدر حادثه خرابی ناگهانی یکی از پمپ های خنک کننده مدار اول با استفاده از کد تحلیلی RELAP5/MODE3.2

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0