محاسبه پاسخ دوربین گاما به اکتیویته مشخصی از تکنسیوم و ساماریوم در فانتوم تفلون و فانتوم RW3 با استفاده از نتایج تجربی و شبیه سازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (590.06 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0