مطالعه تجربی ساختار هسته اتمی اربیوم Er156 با استفاده از روش مطالعهساختار هسته ای در E.Paul2.و P. Nolan2اسپین بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0