حل عددی جریانهای دوفاز در مولد بخار هستهای با استفاده از مدل شار رانشی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (726.81 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0