مدلسازی مولد بخار عمودی تکپاس در نیروگاه هستهای با روش زیرکانال

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0