بررسی شبیه سازی دو سانتیریفیوژ در حالتهای اعمال گرادیان دمایی روی دیواره آن و ایجاد جریان های ورودی و خروجی به آن با استفاده از روش DSMC

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (809.19 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0