نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های فوق سنگین با عدد اتمی 100 Z
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (623.65 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0