اندازه گیری پارامترهای درمانی باریکه ی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران در یک فانتوم سر با هدف نوترون درمانی با بور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (570.38 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0