ظرفیت گرمایی هسته ها با بکارگیری نظریه گینزبرگ- لاندائو
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (572.61 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0