ظرفیت گرمایی هسته ها با بکارگیری نظریه گینزبرگ- لاندائو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0