بررسی پتانسیل مؤثر تک ذره و تابع توزیع فرمی-دیراک در ماده هسته ای نامتقارن براساس جرم مؤثر تعمیم یافته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (980.11 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0