سنتز مقیاس بالای 2-متیل آلیل آمین هیدروکلرید توسط واکنش Delépine: یک ماده اولیه اصلی جهت سنتز 2-متوکسی ایزوبوتیل ایزونیتریل) MIBI( بعنوان ماده موثره کیت رادیودارویی 99mTc-MIBI

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0