بررسی ترکیبات آلی نشاندارشده با 99mTc با ضریب توزیع بالا در سیستمهای آبی و آلی )آب – نفت( جهت استفاده در تعیین پارامترهای استخراج به روش ردیاب هستهای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0