بررسی اثر تداخل طیفی وانادیم در تعیین غلظت اورانیوم سنگ معدن ساغند با استفاده از طیف- سنجی نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی )ICP-OES(

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0