تهیه و کنترل کیفی ترکیب نشاندار مزو تترا فنیل پورفیرین- ایندیم- 111 به عنوان عامل تصویر برداری هسته ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (354.74 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0