امکان سنجی ساخت یک راکتور تحقیقاتی دانشگاهی با استفاده از سوخت های مصرف شده HEU راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0