ارزیابی دز مؤثر بیمار برای درمان تومور مغزی به روش BNCT با باریکه نوترونی راکتور تهران با استفاده از فانتوم MIRD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0