اهمیت ترابرد گاما در محاسبات نوترونیک قلب نیروگاه اتمی بوشهر به کمک کد مونتکارلو mcnpx2.7

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها