مقایسه نتایج کدهای مونتکارلویی FLUKA و MCNPX برای استفاده در شبیهسازی یک مجموعه شکلدهنده طیف نوترونهای چشمه فوتونوترونی برای استفاده در مطالعات BNCT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0