بررسی ناحیه گذار U(5)-O(6) با استفاده از جبر آفین SU(1,1) در مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0