جداسازی گازهای زنون و کریپتون توسط غشای آمیخته پایهدار پلی دی متیل سیلوکسان حاوی نانو ذرات زئولیت 5-ZSM

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0