بررسی روند تغییر شکل هسته ها در انرژی های زیر سدی برای سیستمهای همجوشی Si+94Mo28 و 36S+90Zr

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0