پارامترهای بهینه پتانسیل مدل اپتیکی و چگالی ترازهای هسته مرکب برای تعیین سطح مقطع تولید Zn 36

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (638.64 K)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0